Algemene Voorwaarden

Besloten Vennootschap Cleanmycar B.V. (hierna: Washcrew) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78257379 en is gevestigd aan Nassaukade 349 B (1053 LX) te AMSTERDAM.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de hiernavolgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: iemand die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen
 5. Diensten: Washcrew biedt verschillende diensten aan die betrekking hebben op het reinigen van
 6. Aannemer Washcrew die het zelfstandig het werk doet of andere leiding geeft om het werk uit te
 7. Hulpmiddelen: De Hulpmiddelen ten behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen zoals reinigingsmiddelen en materialen.
 8. Object: het door Opdrachtgever aangewezen autovoertuig waarvoor Washcrew de Werkzaamheden uitvoert.
 9. Opdrachtgever: een Consument of Bedrijf dat aan heeft gevraagd om diensten uit te voeren.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Washcrew tot het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden van autovoertuigen.
 11. Werkzaamheden: wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt er gedoeld op de schoonmaakwerkzaamheden alsmede aanverwante werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
 12. Lidmaatschap: een lidmaatschap waarbij Washcrew met Opdrachtgever verbindt om meerder reinigingen en schoonmaakklussen uit te voeren tegen betaling.
 13. Product: De producten die door Washcrew zijn eigen label producten voor de schoonmaak van auto’s.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Washcrew , op alle contracten tussen Washcrew en de Consument, en op werkzaamheden geleverd door Washcrew
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Washcrew voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
 3. In afwijking van het vorige lid wordt, indien de Overeenkomst op afstand elektronisch is gesloten voordat de Overeenkomst op afstand werd gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze verzonden dat deze door de consument in een eenvoudig formaat beschikbaar kan worden gesteld. Waar dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal op verzoek van de consument voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten een plaats waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden weergegeven, worden aangegeven en langs elektronische weg worden toegezonden.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. Van algemene voorwaarden kan alleen in uiterste gevallen worden afgeweken. Hiervoor is schriftelijke toestemming van Washcrew vereist.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod vanWashcrew is pas bindend indien het schriftelijk binnen 30 dagen word bevestigd. Echter heeft Washcrew nog steeds het recht om te weigeren indien daar gegronde reden voor is.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of werkzaamheden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als gebruik Washcrew maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Termijnen in het Aanbod van Washcrew zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Washcrew onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Washcrew kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Washcrew op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders Het herroepingsrecht van de consument is wel mogelijk met een wettelijke termijn van 14 dagen.

Artikel 5 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling wordt ter plaatse met een mobiel pinapparaat gedaan, via een online betaalverzoek of een automatisch incasso. Mocht dit niet lukken dan dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Washcrew is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7 – Klachten

 1. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@WashCrew.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Washcrew.
 3. Bij Washcrew ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Washcrew zal zich inspannen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Artikel 8 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Washcrew gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conforme geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Washcrew de betrokkene hierover
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Washcrew tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Washcrew heeft het recht om beeld-en of geluidsopnamen te maken van de autovoertuigen voor marketing-en promotiedoeleinden van Washcrew.
 4. Indien Washcrew op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, nietonredelijk is.

Artikel 9 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan ook worden aangegaan in de vorm van een lidmaatschap. De duur van hetlidmaatschap staat in de offerte vermeld.
 3. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een zelfde periode tenzij anders is
 4. Het Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar.
 5. Indien zowel de Opdrachtgever als Washcrew schriftelijk in gebreke zijn gesteld door de wederpartijen een redelijke termijn hebben gekregen om zijn verplichtingen na te komen en alsnog niet naar behoren kunnen presteren, stemmen zowel de opdrachtgever als Washcrew in met de voorwaarden van het contract als gevolg van niet-nakoming als gevolg van de uitvoering van het contract kan worden Hieronder vallen ook uw betalings- en medewerkingsverplichtingen
 6. Zowel opdrachtgever als Washcrew komen overeen dat indien aan één van de partijen surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd of een natuurlijke persoon een wettelijke schuldsaneringsprocedure wordt gevoerd zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden met onmiddellijke ingang schriftelijk. Als gevolg van de liquidatie houdt de vennootschap op te bestaan. Als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, is Washcrew niet verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen en/of schade te vergoeden.
 7. Indien Washcrewop het moment van beëindiging al (schoonmaak)werkzaamheden of diensten heeft verricht, laat de beëindiging van de overeenkomst de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever De Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoedingen te voldoen.
 8. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Washcrew gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde(uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 9. Als een klant een reeds gemaakte boeking wil verzetten, moet Washcrew 48 uur voorafgaand aan de oorspronkelijke boeking op de hoogte worden gesteld. Washcrew zal deze aanvraag beoordelen. Klanten zijn zich ervan bewust dat Washcrew werkt volgens vooraf geconfigureerde routeplannen en dergelijke wijzigingen niet automatisch kan uitvoeren.

Artikel 10 – Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. Washcrew streeft ernaar de overeengekomen werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, zoals dat van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Washcrew staat garant voor professionele service.
 2. De omvang en de reikwijdte van de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de Werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Washcrew aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd.
 4. Bij het uitvoeren van werkzaamheden is Washcrew niet verplicht instructies van opdrachtgevers op te volgen indien deze instructies de aard of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen. Indien de opdracht leidt tot meerkosten voor Washcrew , is de opdrachtgever verplicht de meerkosten naar behoren te vergoeden op basis van het nieuwe aanbod.
 5. Washcrew is bevoegd om derden in te schakelen indien dit nodig is voor de uitvoering van de
 6. Indien Opdrachtgever een Lidmaatschap heeft afgesloten, wordt het Lidmaatschap geregistreerd op het afgesproken voer- en/of vaartuig. Indien Opdrachtgever wenst dat een ander voer- en/of vaartuig wordt gereinigd, is Washcrew gerechtigd hier kosten voor in rekening te brengen.
 7. Indien Washcrew niet instaat is om alle zijden van de auto te bereiken. Dan zal Washcrew de auto
 8. Washcrew is niet verantwoordelijk voor het droogproces dat wellicht nodig is. Bij intensievere behandelingen waarbij geur, vlekken, of ander grof vuil gereinigd moeten worden, dient Opdrachtgever het voertuig zelf te drogen.
 9. Indien Opdrachtgever niet telefonisch bereikbaar is tijdens de ingeboekte reinigingstijd dan is Washcrew gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de vertraging van de werkzaamheden.

Artikel 11 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Washcrew verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de o Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Washcrew niet in staat is alle overeengekomen Werkzaamheden tijdig en volledig uit te voeren. Washcrew is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. De gevolgen van eendergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  1. Washcrew beschikt over een rustige werkplek waar elektriciteit beschikbaar is.
  2. Washcrew op de afgesproken tijd beschikt over een sleutel van het autovoertuig.
  3. Het autovoertuig goed bereikbaar is voor Washcrew en dat er geen belemmeringen tussen
  4. Bij aanvang voor de werkzaamheden is het autovoertuig opgeruimd.
  5. Opdrachtgever zal Washcrew de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook, af te voeren.
  6. Indien overeengekomen dat Werkzaamheden op hoogte dienen te worden verricht (zoals het dak van bestelbussen, vrachtwagens, campers, machines) Washcrew tijdig beschikt over eventueel benodigde ladder, steigers, rand- en valbeveiliging.
  7. Opdrachtgever dient zich aan de instructies van Washcrew te houden, voor zover die redelijkerwijsvan invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht.
  8. De werkruimte in zodanige staat is dat Washcrew ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichtenen/of voortzetten.
  9. De opdrachtgever dient na de reiniging het voertuig te controleren op kwaliteit conform de boeking. Klachten en onvrede over de kwaliteit die na de reiniging waarneembaar waren zijn uitgesloten van kosteloze herstelreinigingen.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Washcrew gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Washcrew gerechtigd:.
  1. de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  2. die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Washcrewtot enige schadevergoeding is gehouden en
 2. onverminderd de aan Washcrew overigens toekomende rechten.
 3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, danwel indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is onder curatele stelling, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Washcrew aan Opdrachtgever binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Washcrew zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Washcrew overigens toekomende
 4. In elk van lid 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Washcrew op opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Washcrew, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Washcrew zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders

Artikel 13 – Hulpmiddelen

 1. Washcrew is vrij in haar keuze van Hulpmiddelen. Alle Hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Hulpmiddelen blijven eigendom van Washcrew tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Washcrew eraan mee te werken dat Washcrew de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden (meerwerk) en wijzigingen

 1. Geringe afwijkingen van de overeengekomen Werkzaamheden zullen indien deze naar inzicht van Washcrew noodzakelijk zijn of door Opdrachtgever worden gewenst, in beginsel kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de omvang van de Overeenkomst zodanig of voor langere duur dient te worden In een dergelijk geval, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Washcrew is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien Opdrachtgever de inhoud of omvang van de Overeenkomst met inbegrip van de overeengekomen Werkzaamheden, treden partijen in overleg. De overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien naar inzicht van Washcrew noodzakelijk wordt de oorspronkelijke opdrachtbevestiging aangepast. Opdrachtgever dient deze aangevulde opdrachtbevestiging opnieuw te ondertekenen, waarna deze een onverbrekelijk geheel vormt met de Overeenkomst.
 3. Alle benodigde Hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij het Aanbod inbegrepen, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de Werkzaamheden met behulp van speciale hulp- en reinigingsmiddelen worden Opdrachtgever is gehouden om de hiervoor door gemaakte kosten te voldoen.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 5. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Washcrew de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Washcrew gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij

Artikel 15 – Levering

 1. Vertraging in het initiëren, vorderen of afronden van werkzaamheden is bijvoorbeeld te wijten aan het niet verstrekken van alle gevraagde informatie door de klant of het niet tijdig of gewenst verstrekken van alle gevraagde informatie door onvoldoende medewerking of vooruitbetaling etc. Door omstandigheden is de Washcrew niet tijdig ontvangen of tijdens de uitvoering geblokkeerd. Behoudt zich daarom het recht voor om een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn te vragen. Alle schade en extra kosten als gevolg van vertragingen vanwege bovengenoemde redenen kunnen niet worden vergoed en komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Werkdagen betekent alle (werk)kalenderdagen behalve feestdagen en weekends.
 3. Washcrewcontroleert tijdens de levering van de werkzaamheden of er schade is ontstaan.
 4. Indien Washcrew te kennen heeft gegeven dat het voer- en/of vaartuig klaar is om te worden
 5. opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn, althans 24 uur, keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
 6. Na oplevering is voer- en/of vaartuig voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de Washcrew kan worden toegerekend.
 7. Washcrew is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Washcrew.

Artikel 16 – Reservering inplannen

Bij het maken van een reservering selecteert de klant het gewenste tijdstip van de datum waarop de klant volledig beschikbaar is tussen 09:00 en 18:00 uur. Washcrew behoudt zich het recht voor het gekozen voorkeurstijdstip van de ecologische route wegens (verwachte) vertraging de nacht voor de afspraak of op de dag van de afspraak aan te passen. In dit geval ontvangt de klant de nieuwe tijd per e-mail, sms of telefoon.

Artikel 17 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Washcrew zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Washcrew meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Bij gebreke van volledige -betaling door de opdrachtgever (in geval van wanbetaling door de opdrachtgever), is Washcrew gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of haar -verplichtingen uit de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen totdat de betaling is ontvangen of indien Klant hiervoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
 5. Washcrew heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder schriftelijke verklaring of rechterlijke tussenkomst, ook als Washcrew goede redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Klant voordat Klant in gebreke blijft.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Indien Washcrew door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de
 2. Indien enige overmachtstoestand vijf maanden heeft geduurd, gaan beide partijen in overleg om tot een overeenkomst te komen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Washcrew geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Washcrew kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen waar Washcrew geen invloed op heeft.
 4. In geval van overmacht aan zijde van Washcrew heeft Opdrachtgever geen recht op
 5. schadevergoeding, ook niet als Washcrew er voordeel van heeft.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Washcrew is alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt
 2. verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Washcrew aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Washcrew toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze
 3. 2 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Washcrew jegens de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Opdrachtgever aan Washcrew betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief
 4. Washcrew is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde in verband met een Overeenkomst of een door Washcrew geleverd(e) product of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade en schade als gevolg van te late levering van producten en/of diensten. Washcrew is evenmin
 5. aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies van data bij of als gevolg van de uitvoering van
 6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen blijven buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Washcrew.
 7. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Washcrew , zal Opdrachtgever
 8. Washcrew vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal Opdrachtgever Washcrew alle schade, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Washcrew lijdt als gevolg van dergelijke aansprakelijkheid
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Washcrew verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Washcrew zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Washcrew van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Washcrew van alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever voor schade ten gevolge van de Werkzaamheden van Washcrew, behoudens opzet of grove schuld zijdens

Artikel 20 – Slotbepalingen

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 2. Washcrew heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Washcrew en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Washcrew te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de Washcrew worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam.
 3. Een geschil wordt door de Rechtbank slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Amsterdam, 9 november 2022

Scroll naar boven